International Conference on

Computational Mathematics and Inverse Problems

Aug. 15-19, 2016. On occasion of the 60th birthday of Prof. Peter Monk

Participants: (* speaker)

*Bacuta, Constantin

Blazejewski, Jacob

*Boffi, Daniele

*Boubendir, Yassine

Brown, Thomas

*Cakoni, Fioralba

*Colton, David

*Coyle, Joseph

*Cui, Jintao

*Darrigrand, Eric

*de Teresa, Irene

* Demkowicz, Leszek

Dou, Yangqing

*Gockenbach, Mark

*Griesmaier, Roland

Gross, Craig

*Guo, Yukun

*Falk, Richard

*Huang, Ruihao

*Huttunen, Tomi

*Hyvonen, Nuutti

*Kapita, Shelvean

*Kirsch, Andreas

*Kleefeld, Andreas

*Labovsky, Alexander

Le, Tuan

*Lehoucq, Richard

Leung, Yuk

*Li, Hengguang

*Li, Jichun

*Li, Peijun

*Li, Xiaosheng

*Liu, Jijun

*Liu, Xiaodong

Liu, Yanfang

*Luostari, Teemu

*Marcinek, Pawel

*Meng, Shixu

Monk, Peter

*Mu, Lin

*Muniz, Wagner

Muthu, Satish

*Nigam, Nilima

Ong, Benjamin

Owen, Justin

Park, Jongho

Paudel, Yub Raj

*Qu, Fenglong

Rezac, Jacob

*Ren, Kui

Roberts, Jake

*Rossi, Louis

*Sayas, Francisco-Javier

*Selgas, Virginia

Struthers, Allan

Sun, Jiguang

Turner, Tiara

*Wang, Junping

Wang, Kun

Wang, Sihao

*Yang, Jiaqing

*Yang, Yang

*Zhang, Haiwen

*Zhang, Ruming

*Zheng, Chunxiong

*Zheng, Weiying

*Zou, Jun

University of Delaware, U.S.A.

Michigan Technological University, U.S.A.

Università di Pavia, Italy

NJIT, U.S.A.

University of Delaware, U.S.A.

Rutgers University, U.S.A.

University of Delaware, U.S.A.

Monmouth University, U.S.A.

Hong Kong Polytechnic University, China

IRMAR - Université de Rennes-1, France

University of Delaware, U.S.A.

The University of Texas at Austin, U.S.A.

Mississippi State University

Michigan Technological University, U.S.A.

Universität Würzburg, Germany

University of Arizona, U.S.A.

Harbin Institute of Technology, China

Rutgers University, U.S.A.

Michigan Technological University, U.S.A.

University of Eastern Finland, Finland

Aalto University, Finland

IMA, U.S.A.

Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Die Brandenburgische Technische Universität, Germany

Michigan Technological University, U.S.A.

George Mason University, U.S.A.

Sandia National Laboratories, U.S.A.

University of Delaware, U.S.A.

Wayne State University, U.S.A.

University of Nevada, Las Vegas, U.S.A.

Purdue University, U.S.A.

Florida International University, U.S.A.

Southeast University, China

Chinese Academy of Sciences, China

Michigan Technological University, U.S.A.

University of Eastern Finland, Finland

Oakland University

IMA, U.S.A.

University of Delaware, U.S.A.

Oak Ridge National Laboratory, U.S.A.

Federal University of Santa Catarina, Brazil

Mississippi State University, U.S.A.

Simon Fraser University, Canada

Michigan Technological University, U.S.A.

Texas A&M University, U.S.A.

KAIST, Republic of Korea

Mississippi State University, U.S.A.

Yantai University, China

University of Delaware, U.S.A.

University of Texas at Austin, U.S.A.

Michigan Technological University, U.S.A.

University of Delaware, U.S.A.

University of Delaware, U.S.A.

Universidad de Oviedo, Spain

Michigan Technological University, U.S.A.

Michigan Technological University, U.S.A.

University of Maryland, Eastern Shore, U.S.A.

National Science Fundation, U.S.A.

Jilin University, China

Southern Methodist University, U.S.A.

Xi'an Jiaotong University, China.

Michigan Technological University, U.S.A.

Chinese Academy of Sciences, China

University of Bremen, Germany

Tsinghua University, China

Chinese Academy of Sciences, China

The Chinese University of Hong Kong, China

Kliakhandler Fellowship